Câu hỏi: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

Câu hỏi: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?
A. Nông nghiệp.B. Công nghiệp.
C. Dịch vụ.D. Du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh