Câu hỏi: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào?

Câu hỏi: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/142, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh