Câu hỏi: Sự phân chia đá thành 3 nhóm (mắc ma, trầm tích, biến chất) chủ yếu dựa vào

Câu hỏi: Sự phân chia đá thành 3 nhóm (mắc ma, trầm tích, biến chất) chủ yếu dựa vào
A. nguồn gốc hình thành của đá.
B. tính chất hoá học của đa.
C. tính chất vật lí của đá.
D. tuổi của đá.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh