Câu hỏi: Sự phân chia thành các nguồn lực bên trong và bên ngoài là dựa vào:

Câu hỏi: Sự phân chia thành các nguồn lực bên trong và bên ngoài là dựa vào:
A. Nguồn gốc.
B. Tính chất tác động của nguồn lực.
C. Phạm vi lãnh thổ.
D. Chính sách và xu thế phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/101, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh