Câu hỏi: Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nhân tố nào sau đây ?

Câu hỏi: Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nhân tố nào sau đây ?
A. Dịch vụ thú y.
B. Thị trường tiêu thụ.
C. Cơ sở nguồn thức ăn.
D. Giống gia súc , gia cầm.

Gợi ý câu trả lời

Cơ sở nguồn thức ăn quyết định sự phát triển và phân bố, hình thức chăn nuôi.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh