Câu hỏi: Sự phát triển và phân bố nhanh chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nhân tố nào sau đây ?

Câu hỏi: Sự phát triển và phân bố nhanh chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nhân tố nào sau đây ?
A. Dịch vụ thú y.
B. Thị trường tiêu thụ.
C. Cơ sở nguồn thức ăn.
D. Giống gia súc , gia cầm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh