Câu hỏi: Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

Câu hỏi: Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là
A. Đô thị. B. Sự phân bố dân cư.
C. Lãnh thổ. D. Cơ cấu dân số.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/93 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh