Câu hỏi: Sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định gọi là kết cấu dân số theo

Câu hỏi: Sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định gọi là kết cấu dân số theo
A. Độ tuổi.
B. Lao động.
C. Giới tính.
D. Trình độ văn hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh