Câu hỏi: Suy giảm đa dạng sinh học không dẫn đến hậu quả nào dưới đây?

Câu hỏi: Suy giảm đa dạng sinh học không dẫn đến hậu quả nào dưới đây?
A. Xuất hiện nhiều loài sinh vật mới.
B. Mất đi nhiều loài sinh vật.
C. Nhiều gen di truyền, nguồn thực phẩm hạn chế.
D. Nhiều nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất bị mất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh