Câu hỏi: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau

Câu hỏi: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau
A. phong hóa – vận chuyển – bóc mòn – bồi tụ.
B. phong hóa – bồi tụ – bóc mòn – vận chuyển.
C. phong hóa – bóc mòn – vận chuyển – bồi tụ.
D. phong hóa – bóc mòn – bồi tụ – vận chuyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình từ phong hóa và bóc mòn các vật liệu trên bề mặt Trái Đất, sau đó các vật liệu sẽ vận chuyển dưới tác động của gió, dòng chảy,… với nhiều hình thức khác nhau phụ thuộc vào kích thước vật liệu. Cuối cùng, các vật liệu sẽ được vận chuyển đến bồi tụ các vùng đồng bằng hoặc thường thì sẽ là những vùng thấp hơn.

Author: Cô Minh Anh