Câu hỏi: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình sau:

Câu hỏi: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình sau:
A. phong hóa – vận chuyển – bóc mòn – bồi tụ.
B. phong hóa – bồi tụ – bóc mòn – vận chuyển.
C. phong hóa – bóc mòn – vận chuyển – bồi tụ.
D. phong hóa – bóc mòn – bồi tụ – vận chuyển.

Gợi ý câu trả lời

Chu trình hoàn chỉnh của ngoại lực về cơ bản là các vật liệu ban đầu bị phá hủy → sản phẩm phong hóa → vận chuyển đến một nơi khác → tạo thành dạng địa hình mới.
⇒ Cụ thể là:
GĐ 1: Các vật liệu ban đầu bị phá hủy do quá trình phong hóa (hóa học, vật lí, sinh học) → tạo thành sản phẩm phong hóa
GĐ 2: Quá trình bóc mòn (do nước chảy, sóng biển, băng hà, gió…) làm các sản phẩm phong hóa rời khỏi vị trí ban đầu của nó.
GĐ 3: Là sự tiếp tục của quá trình bóc mòn -> Vật liệu được di chuyển từ nơi này đến nơi khác, được thực hiện do tác động của ngoại lực (dòng chảy sông ngòi, nước, gió..) hoặc do trọng lực.
GĐ 4: Là giai đoạn cuối của chu trình → các vật liệu phá hủy được tích tụ tạo nên các dạng địa hình bồi tụ (đồng bằng)
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh