Câu hỏi: Tác động của ngoại lực xảy ra trên bề mặt Trái Đất được thể hiện qua các quá trình nào dưới đây?

Câu hỏi: Tác động của ngoại lực xảy ra trên bề mặt Trái Đất được thể hiện qua các quá trình nào dưới đây?
A. Phong hóa, bóc mòn, xâm thực, bồi tụ.
B. Vận chuyển, bồi tụ, phong hóa, xâm thực.
C. Vận chuyển, tạo núi, bóc mòn, bồi tụ.
D. Phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Tác động của ngoại lực xảy ra trên bề mặt Trái Đất được thể hiện qua các quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ.

Author: Cô Minh Anh