Câu hỏi: Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là

Câu hỏi: Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là
A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa.
B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.
C. Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất.
D. Giúp cho đất chở nên tơi xốp hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh