Câu hỏi: Tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc là

Câu hỏi: Tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc là
A. Đất phù sa màu mỡ và các khoáng sản kim loại màu.
B. Đất phù sa màu mỡ, rừng và đồng cỏ.
C. Rừng, đồng cỏ và các khoáng sản kim loại màu.
D. Rừng, đồng cỏ và các khoáng sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh