Câu hỏi: Tài nguyên đất và khí hậu của Mĩ La- tinh rất thuận lợi cho phát triển?

Câu hỏi: Tài nguyên đất và khí hậu của Mĩ La- tinh rất thuận lợi cho phát triển?
A. Chăn nuôi gia cầm, thâm canh lúa nước.
B. Thâm canh lúa nước, cây ăn quả cận nhiệt.
C. Chăn nuôi đại gia súc, cây công nghiệp nhiệt đới.
D. Cây ăn quả nhiệt đới, cây dược liệu.

Gợi ý câu trả lời

Tài nguyên đất, khí hậu của Mĩ La – tinh thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh