Câu hỏi: Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi?

Câu hỏi: Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi?
A. Khoáng sản và thủy sản
B. Khoáng sản và rừng
C. Rừng và thủy sản.
D. Đất và thủy sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/20 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh