Câu hỏi: Tài nguyên nước, không khí,… là tài nguyên

Câu hỏi: Tài nguyên nước, không khí,… là tài nguyên
A. Tài nguyên bị hao kiệt.
B. Tài nguyên có thể bị hao kiệt.
C. Tài nguyên không bị hao kiệt.
D. Tài nguyên khôi phục được

Gợi ý câu trả lời

Tài nguyên nước, không khí,… là tài nguyên không bị hao kiệt.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh