Câu hỏi: Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là

Câu hỏi: Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là
A. Than đá
B. Vàng
C. Kim cương
D. Dầu mỏ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Dầu mỏ
Giải thích: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là dầu mỏ, chiếm tới hơn 50% trữ lương dầu mỏ của thế giới phân bố ở các đồng bằng Lưỡng Hà, bán đảo A-râp và vụng vịnh Pec-xich.

Author: Cô Minh Anh