Câu hỏi: Tài nguyên quan trọng và có giá trị của A-lax-ca là?

Câu hỏi: Tài nguyên quan trọng và có giá trị của A-lax-ca là?
A. Kim loại màu.
B. Quặng sắt.
C. Than đá.
D. Dầu khí.

Gợi ý câu trả lời

A-lax-ca giàu có về nguồn dầu mỏ, khí thiên nhiên với trữ lượng lớn thứ 2 ở Hoa Kì.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh