Câu hỏi: Tài nguyên thiên nhiên là

Câu hỏi: Tài nguyên thiên nhiên là
A. Tất cả các thành phần tự nhiên có trên Trái Đất.
B. Các thành phần của tự nhiên có tác động đến cuộc sống của con người.
C. Các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con ngườ.
D. Tất cả những gì có trong tự nhiên, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/159 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh