Câu hỏi: Tại sao các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước?

Câu hỏi: Tại sao các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước?
A. Tiện để tiêu thụ sản xuất.
B. Các ngành này sử dụng nhiều nước.
C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.
D. Nước là phụ gia không thể thiếu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do các ngành này sử dụng nhiều nước trong quá trình sản xuất.

Author: Cô Minh Anh