Câu hỏi: Tại sao diện tích sa mạc hoá gần đây tăng nhanh trên toàn thế giới?

Câu hỏi: Tại sao diện tích sa mạc hoá gần đây tăng nhanh trên toàn thế giới?
A. bị rửa trôi xói mòn, thiếu nguồn nước ngọt.
B. đốt rừng làm rẫy, trồng rừng ven biển.
C. áp lực dân số, trồng trọt và chăn nuôi.
D. đốt rừng, phá rừng và trồng trọt.

Gợi ý câu trả lời

– Sa mạc hóa hay hoang mạc hóa là hiện tượng suy thoái đất đai ở những vùng khô cằn, gây ra bởi sinh hoạt con người và biến đổi khí hậu. Khuynh hướng sa mạc hóa gần đây đã tăng nhanh trên toàn thế giới phần vì áp lực dân số và nhu cầu trồng trọt và chăn nuôi.
– Trong các nguyên nhân gây ra nạn sa mạc hóa, phần lớn là do tác động của con người từ hàng nghìn năm nay. Việc lạm dụng đất đai trong các ngành chăn nuôi gia súc (nhất là mục súc), canh tác ruộng đất, phá rừng, đốt đồng,… và biến đổi khí hậu toàn cầu đã góp sức làm sa mạc hóa nhiều vùng trên Trái Đất.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh