Câu hỏi: Tại sao ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn?

Câu hỏi: Tại sao ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn?
A. Tính an toàn cao.
B. Tính cơ động cao.
C. Cự li dài.
D. Khối lượng vận chuyển lớn.

Gợi ý câu trả lời

– Khối lượng luân chuyển (người/km; tấn/km) = Khối lượng vận chuyển × Cự li vận chuyển.
– Như vậy, nguyên nhân chủ yếu ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn chủ yếu là do đường biển đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa quốc tế nên cự li dài.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh