Câu hỏi: Tại sao ở châu Á lại hình thành dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a?

Câu hỏi: Tại sao ở châu Á lại hình thành dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a?
A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.
B. Sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ – Australia với mảng Âu – Á.
C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.
D. Sự đụng độ giữa mẩng Bắc Mĩ với mảng Âu – Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân ở châu Á hình thành dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a là do sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ – Australia với mảng Âu – Á.

Author: Cô Minh Anh