Câu hỏi: Tại sao sản xuất công nghiệp có tính chất hai giai đoạn?

Câu hỏi: Tại sao sản xuất công nghiệp có tính chất hai giai đoạn?
A. Trình độ sản xuất.
B. Đối tượng lao động.
C. Máy móc, công nghiệp.
D. Trình độ lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Tính chất hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp chủ yếu là do đối tượng lao động của ngành công nghiệp là nguyên, nhiên vật liệu.

Author: Cô Minh Anh