Câu hỏi: Tại sao tài nguyên thiên nhiên ngày càng có nguy cơ cạn kiệt?

Câu hỏi: Tại sao tài nguyên thiên nhiên ngày càng có nguy cơ cạn kiệt?
A. Nhu cầu phát triển của xã hội.
B. Nhu cầu phát triển mở rộng của nền sản xuất.
C. Sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật.
D. Khai thác không có kế hoạch, máy móc lạc hậu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân tài nguyên thiên nhiên ngày càng có nguy cơ cạn kiệt là do sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật. Ngay cả những khu vực đồi núi hiểm trở con người vẫn có thể khai thác được.

Author: Cô Minh Anh