Câu hỏi: Tại sao tàu qua kênh Xuy – ê không cần âu tàu như ở kênh Pa – na – ma? 1. Do kênh được đào sâu, rộng hơn. 2. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn. 3. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy – ê gần như bằng nhau. 4. Do được đào lâu năm và hầu hết các tàu có trọng tải nhỏ. Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Tại sao tàu qua kênh Xuy – ê không cần âu tàu như ở kênh Pa – na – ma?
1. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.
2. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.
3. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy – ê gần như bằng nhau.
4. Do được đào lâu năm và hầu hết các tàu có trọng tải nhỏ.
Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Tàu qua kênh Xuy – ê không cần âu tàu như ở kênh Pa – na – ma, chủ yếu là do kênh Xuy – ê được đào sâu, rộng hơn, các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn và một phần cũng là do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy – ê gần như bằng nhau.

Author: Cô Minh Anh