Câu hỏi: Tại sao tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm?

Câu hỏi: Tại sao tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm?
A. Tiến bộ về ý tế và khoa học, kĩ thuật.
B. Điều kiện sống, mức sống và thu nhập được cải thiện.
C. Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
D. Hoà bình trên thế giới được đảm bảo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm chủ yếu là do điều kiện sống, mức sống và thu nhập được cải thiện.

Author: Cô Minh Anh