Câu hỏi: Tại sao từ độ sâu trên 3000m nhiệt độ nước biển gần như không thay đổi?

Câu hỏi: Tại sao từ độ sâu trên 3000m nhiệt độ nước biển gần như không thay đổi?
A. Tác dụng của các dòng biển nóng và lạnh
B. Độ mặn nước biển không thay đổi
C. Nước từ các địa cực lắng xuống và trôi đến
D. Không chịu tác động của ánh sáng Mặt Trời

Gợi ý câu trả lời

Nhiệt độ nước biển giảm dần theo độ sâu, càng xuống sâu nhiệt độ càng giảm nhanh. Do nhiệt độ nước biển cũng phụ thuộc vào lượng bức xạ mặt trời…
Từ độ sâu trên 3000m nước biển khá đồng nhất, có nhiệt độ gần như không thay đổi chủ yếu do nước biển ở mọi nơi đều là nước từ các địa cực lắng xuống và trôi đến.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh