Câu hỏi: Tây Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa ba châu lục nào sau đây?

Câu hỏi: Tây Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa ba châu lục nào sau đây?
A. Âu – Á – Phi.
B. Âu – Á – Úc.
C. Á – Âu – Mĩ.
D. Á – Mĩ – Phi.

Gợi ý câu trả lời

Tây Nam Á có vị trí nằm ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp 3 châu lục: Á, Âu, Phi.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh