Câu hỏi: Tây Nguyên thu hút nhiều lao động đến chủ yếu là do

Câu hỏi: Tây Nguyên thu hút nhiều lao động đến chủ yếu là do
A. có cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển rất nhanh.
B. hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp.
C. vùng đã có sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
D. có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên đã thu hút hàng vạn lao động từ nơi khác tới, đồng thời tạo ra tập quá sản xuất mới cho đồng bào ở Tây Nguyên
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh