Câu hỏi: Thạch quyển được giới hạn bởi

Câu hỏi: Thạch quyển được giới hạn bởi
A. Vỏ Trái Đất.
B. Vỏ Trái Đất và lớp Manti.
C. Lớp Manti.
D. Vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.

Gợi ý câu trả lời

Vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti (độ sâu khoảng 100 km) vật chất ở trạng thái cứng, người ta thường gộp vào gọi chung là thạch quyển.
⇒ Thạch quyển được giới hạn bởi vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh