Câu hỏi: Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?

Câu hỏi: Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?
A. Trình độ phát triển còn chênh lệch.
B. Vấn đề người nhập cư.
C. Tình trạng đói nghèo và đô thị hóa tự phát.
D. Các vấn đề tôn giáo và hòa hợp dân tộc.

Gợi ý câu trả lời

Các thách thức của ASEAN hiện nay là
– Trình độ phát triển còn chênh lệch ⇒ nhận xét A đúng.
– Vẫn còn tình trạng đói nghèo
– Đô thị hóa nhanh
⇒ nhận xét C đúng
– Các vấn đề tôn giáo, dân tộc ⇒ nhận xét D đúng.
– Khu vực Đông Nam Á chủ yếu diễn ra hoạt động di cư người lao động để tìm kiếm việc làm -> gây ra mối lo ngại về nguồn lao động và chảy máu chất xám.
⇒ vì vậy vấn đề nhập cư không phải là thách thức của ASEAN
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh