Câu hỏi: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa là

Câu hỏi: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa là
A. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất đỏ vàng.
B. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất xám.
C. Rừng xương rồng – đất xám.
D. Ý b và c đúng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh