Câu hỏi: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa là

Câu hỏi: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa là
A. Rừng nhiệt đới ẩm – đất đỏ vàng.
B. Rừng lá rộng – đất đỏ nâu.
C. Xavam – đất đỏ vàng.
D. Rừng nhiệt đới ẩm – đất nâu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh