Câu hỏi: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh là

Câu hỏi: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh là
A. Rừng lá kim – đất nâu.
B. Rừng lá kim – đất pôtdôn.
C. Rừng lá rộng – đất đen.
D. Rừng lá kim – đất xám.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh