Câu hỏi: Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ

Câu hỏi: Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
A. Châu Âu B.Châu Phi
C. Châu Á D.Mĩ La tinh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh