Câu hỏi: Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ

Câu hỏi: Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
A. Châu Âu
B. Châu Phi
C. Châu Á
D. Mĩ La tinh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh