Câu hỏi: Thành phần kinh tế nào sau đây của nước ta đang giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Câu hỏi: Thành phần kinh tế nào sau đây của nước ta đang giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?
A. Kinh tế nhà nước.
B. Kinh tế ngoài nhà nước.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Hộ gia đình.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế – Mục 2 Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: mặc dù giảm tỉ trong nhưng khu vực kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo vì các ngành then chốt vẫn do nhà nước quản lí.

Author: Cô Minh Anh