Câu hỏi: Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?

Câu hỏi: Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?
A. Niu Iooc.
B. Bôxtơn.
C. Lốt An-giơ-lét.
D. Xan phanxcô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Thành phố đông dân nhất của Hoa Kì là Niu Iooc với số dân trên 8 triệu người.

Author: Cô Minh Anh