Câu hỏi: Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 40 năm tồn tại và phát triển là

Câu hỏi: Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 40 năm tồn tại và phát triển là
A. Đời sống nhân dân được cải thiện.
B. 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên.
C. Hệ hống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.
D. Tốc độ tăng trưởng các nước trong khu vực khá cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/107 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh