Câu hỏi: Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 50 năm tồn tại và phát triển là

Câu hỏi: Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 50 năm tồn tại và phát triển là
A. Đời sống nhân dân được cải thiện.
B. 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên.
C. Hệ hống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.
D. Tốc độ tăng trưởng các nước trong khu vực khá cao.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 50 năm tồn tại và phát triển là 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh