Câu hỏi: Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là

Câu hỏi: Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là
A. Đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước đồng đều, ổn định và vững chắc.
C. Có 10/11 quốc gia trong khu vực là thành viên.
D. Tạo dựng được một môi trường hòa bình ổn định.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xác định từ khóa “ thành tựu về kinh tế”.
Giải thích: Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước đồng đều, ổn định và vững chắc.
Chọn đáp án B

Author: Cô Minh Anh