Câu hỏi: Thế mạnh nổi bật ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là

Câu hỏi: Thế mạnh nổi bật ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là
A. chăn nuôi gia súc.
B. sản xuất lương thực.
C. trồng cây công nghiệp.
D. phát triển thủy điện.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Lãnh thổ phía Tây Liên Bang Nga đại bộ phận là đồng bằng: đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Xibia -> thuận lợi cho phát triển sản xuất lương thực, đây là thế mạnh nổi bật của vùng Tây Liên Bang Nga.

Author: Cô Minh Anh