Câu hỏi: Thế mạnh nổi bật ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là?

Câu hỏi: Thế mạnh nổi bật ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là?
A. Chăn nuôi gia súc.
B. Sản xuất lương thực.
C. Trồng cây công nghiệp.
D. Phát triển thủy điện.

Gợi ý câu trả lời

Lãnh thổ phía Tây Liên Bang Nga đại bộ phận là đồng bằng: đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Xibia -> thuận lợi cho phát triển sản xuất lương thực, đây là thế mạnh nổi bật của vùng.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh