Câu hỏi: Thể tích cacbon đioxit (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 8% tạp chất là

Câu hỏi: Thể tích cacbon đioxit (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 8% tạp chất là
A. 1717,3 m$^{3}$
B. 1715,3 m$^{3}$
C. 1710,3 m$^{3}$
D. 1708 m$^{3}$

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
%C có trong than là 100% – 8% = 92%
Khối lượng C có trong 1 tấn than là:
→ V$_{CO$_{2}$}$ = n$_{CO$_{2}$}$.22,4 = n$_{C}$.22,4 = 76 666,67.22,4 = 1717333,408 lít
≈ 1717,33 m$^{3}$.

Author: Cô Minh Anh