Câu hỏi: Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại như sau:

Câu hỏi: Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại như sau:
A. Tài nguyên đất, nước,khí hậu,sinh vật,khoáng sản.
B. Tài nguyên nông nghiệp,tài nguyên công nghiệp,tài nguyên du lịch,..
C. Tài nguyên không phục hồi được và tài nguyên phục hồi được.
D. Tài nguyên có thể bị hao kiệt và tài nguyên không bị hao kiệt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/160 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh