Câu hỏi: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc lần lượt là

Câu hỏi: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc lần lượt là
A. 22/12; 23/9; 22/6; 21/3
B. 21/3; 22/6; 23/9; 22/12
C. 22/6; 23/9; 22/12; 21/3
D. 23/9; 22/12; 21/3; 22/6

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh