Câu hỏi: Theo dương lịch thì mùa xuân ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc từ ngày nào dưới đây?

Câu hỏi: Theo dương lịch thì mùa xuân ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc từ ngày nào dưới đây?
A. 22/6 đến 21/3.
B. 22/6 đến 23/9.
C. 22/12 đến 21/3.
D. 21/3 đến 22/6.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh