Câu hỏi: Theo thuyết kiến tạo mảng, dãy Himalaya được hình thanh do:

Câu hỏi: Theo thuyết kiến tạo mảng, dãy Himalaya được hình thanh do:
A. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Thái Bình Dương.
B. Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu – Á.
C. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.
D. Mảng Phi xô vào mảng Âu – Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Theo thuyết kiến tạo mảng, dãy Himalaya được hình thanh do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.

Author: Cô Minh Anh